bình trung gian dạng tấm

Mô tả: bình trung gian dạng tấm
Mã SP: R7VL     Qty:    

Bình trung gian dạng tấm